اسید بوریک (Boric Acid)
اسید بوریک وارداتی این شرکت از کشور ترکیه با مارک معروف شرکت ETIMADEN میباشد.
بوراکس پنتا (Borax Pentahydrate)
بوراکس پنتای وارداتی این شرکت از کشور ترکیه با مارک معروف شرکت ETIMADEN می باشد.
بوراکس دکا (Borax Decahydrate)
بوراکس دکای وارداتی این شرکت از کشور ترکیه با مارک معروف شرکت ETIMADEN می باشد.
بنزوئیل پراکسید (خمیر هاردنر) (AKPEROX BP50)
برای گیرش پودرهای پلی استر، اشباع سنگ مرمر و سنگی مبتنی بر رزین پلی استر غیر اشباع(UP) استفاده میشود.